Disclaimer

Algemeen
Op de toegang tot en het gebruik van deze website van De Klus Moet Af zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de De Klus Moet Afwebsite, ga je akkoord met deze disclaimer. Indien je het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Inhoud
Uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie. De informatie op deze website is te goeder trouw door De Klus Moet Afsamengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. De Klus Moet Afis niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze De Klus Moet Afwebsite. De Klus Moet Afgarandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch NederSolutions B.V, noch de staf, medewerkers, of agenten van De Klus Moet Afzijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. De Klus Moet Afkan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan De Klus Moet Afniet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van De Klus Moet Afof zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar. Het zijn personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden. Verveelvoudiging mag niet worden verkocht met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is De Klus Moet Afhetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.